สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
3. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
4. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันติวงษ์
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงฑิตยา  รังษิปัญญาภรณ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
5. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
6. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงอาฑิตฏิญา  ขันติวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ประถมบุตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วจันทร์
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 46 1. เด็กชายธนพร  ประถมบุตร
2. เด็กชายรัฐชานนท์  จันทร์ลา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สายทอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
2. เด็กหญิงนฤมล  แก่นที
3. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
2. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
2. เด็กหญิงนฤมล  แก่นที
3. เด็กหญิงปนัดดา  แสนเลิศ
 
1. นางลัดดาวัลย์  สายทอง
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โนนกลาง
 
1. นางดวงฤดี  ทองอาบ