สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงมนัญยา  คำมูล
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์