สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงมนัญยา  คำมูล
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  ไพรวิโรจน์
 
1. นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขจันทร์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงฑิตยา  รังษิปัญญาภรณ์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
 
1. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
2. นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญผุย
 
1. นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  จิตรบรรหาร
 
1. นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
3. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
4. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันติวงษ์
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงฑิตยา  รังษิปัญญาภรณ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  พยุวงศ์
5. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
6. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ขันติวงษ์
8. เด็กหญิงอาฑิตฏิญา  ขันติวงษ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ประถมบุตร
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วจันทร์
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 17 1. เด็กชายศรันย์  กองปัด
 
1. นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 18 1. เด็กชายสิทธิชัย  ขันติวงษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  สายทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 15 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนเลิศ
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 46 1. เด็กชายธนพร  ประถมบุตร
2. เด็กชายรัฐชานนท์  จันทร์ลา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สายทอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กชายทิวากร  จินาวัลย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  สาบุตร
3. เด็กชายวุฒิชัย  โลบุญ
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีจักร
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขจันทร์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  กองปัด
2. เด็กหญิงนฤมล  แก่นที
3. เด็กหญิงนัฐติยา  สิงคาร
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
2. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายทิวากร  จินาวัลย์
2. เด็กชายธีรพงษ์  สาบุตร
3. เด็กชายปิยวัฒน์  พลยางนอก
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
2. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กชายทิวากร  จินาวัลย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขจันทร์
3. เด็กชายธีรพงษ์  สาบุตร
 
1. นางอำไพ  สนิทวัฒนากุล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  โนนกลาง
2. เด็กหญิงนฤมล  แก่นที
3. เด็กหญิงปนัดดา  แสนเลิศ
 
1. นางลัดดาวัลย์  สายทอง
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงพัชริดา  คุณตะโย
 
1. นายเทพ  บุตราช
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายพัชรพล  สายสินน์
2. เด็กหญิงพัชริดา  คุณตะโย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ขันติวงษ์
 
1. นายเทพ  บุตราช
2. นางดวงฤดี  ทองอาบ
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงปณิตา  งาตา
3. เด็กหญิงพิยดา  อินโบราณ
 
1. นายเทพ  บุตราช
2. นางดวงฤดี  ทองอาบ
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โนนกลาง
 
1. นางดวงฤดี  ทองอาบ