สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิลลาวัณย์   ช่างกุดเวียน
2. เด็กหญิงชนิตาภรณ์  วิเศษดอนหวาย
3. เด็กชายอานนท์  ประสมสิน
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงธันณ์ชนก  เร่งพิมาย
2. เด็กชายบรรหาร  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญจูง
 
1. นางสาวพิกุลทอง  เดชขุนรัมย์
2. นางสาวสุพิทยา  เกษสร