สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงศันสนีย์  เสริญไธสง
 
1. นางนิภาดา   มุกดาดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิลลาวัณย์   ช่างกุดเวียน
2. เด็กหญิงชนิตาภรณ์  วิเศษดอนหวาย
3. เด็กชายอานนท์  ประสมสิน
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภราดร  เสนไธสง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นายอนุชิต  จันทพันธ์
2. นางรำพัน  ขาววิเศษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กหญิงกนกพร  สุรมิตร
2. เด็กชายธนาธร  นนทะวงษ์
 
1. นายอนุชิต  จันทพันธ์
2. นางรำพัน  ขาววิเศษ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงอริศรา  พลพงษ์
 
1. นางรำพัน  ขาววิเศษ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองสุทธิ์
 
1. นางสาวสุพิทยา  เกษสร
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กหญิงธันณ์ชนก  เร่งพิมาย
2. เด็กชายบรรหาร  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงอนัญญา  บุญจูง
 
1. นางสาวพิกุลทอง  เดชขุนรัมย์
2. นางสาวสุพิทยา  เกษสร
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  สีคำ
 
1. นางสาวสุพิทยา  เกษสร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นขจร
2. เด็กชายปิติ  วรรณวงษ์
 
1. นางสาวสุพิทยา  เกษสร
2. นายเกรียงไกร  เกษสร