สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีสา
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงศศิณา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางสาวมณี  ค่ำคูณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงชนิกา  กุแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  รินจันทร์
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
2. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  รินจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
2. นางไพริน  ผมพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรีธรรม
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 28 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กชายธีรเทพ  ชมภู
3. เด็กชายวัชรินทร์  ไชยเทพ
4. เด็กชายศราวุธ  กตะศิลา
5. เด็กชายอนุชา  กุแก้ว
6. เด็กชายเชษฐา  แซ่เจียง
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
2. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
3. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  งามตรง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงพุดษดี  สีลา
 
1. นางพูนสิน  อาจสาลี
2. นางลักขณา  กัณฑ์หา