สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ติละบาล
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธุระเทศ
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิมพ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาสุวรรณ์
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
2. นางพัชรี  ก่ำจันทึก