สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกทา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีสา
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงศศิณา  ปุมสันเทียะ
 
1. นางสาวมณี  ค่ำคูณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงชนิกา  กุแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  รินจันทร์
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
2. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ติละบาล
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธุระเทศ
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  พิมพ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ภาสุวรรณ์
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
2. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายคมสันต์  ปังศรี
 
1. นางสาวมณี  ค่ำคูณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสาวมณี  ค่ำคูณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กชายศุภกร  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงไปรยา  งามแสง
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางสาวมณี  ค่ำคูณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กชายศราวุธ  กตะศิลา
2. เด็กหญิงอริศรา  งามตรง
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุแก้ว
2. เด็กหญิงอารดา  รินจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
2. นางไพริน  ผมพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงจิรประภา  ลึ่มนอก
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำหาญ
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงจิรประภา  ลึ่มนอก
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำหาญ
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 26 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  คำหาญ
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรีธรรม
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงศศิณา  ปุมสันเทียะ
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศราวุธ  กตะศิลา
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิรประภา  ลึ่มนอก
2. เด็กหญิงศศิณา  ปุมสันเทียะ
 
1. นายยุทธพงษ์  บุญภา
2. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายคมสันต์  ปังศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ดีเพชร
3. เด็กชายพิทักษ์สิน  เหลืองทอง
4. เด็กชายวีีระชัย  ชมภู
5. เด็กชายศิริชัย  เทาศิริ
6. เด็กชายสรสิช  วงละคร
 
1. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
2. นายยูพธพงษ์  บุญภา
3. นางไพริน  ผมพันธ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 28 1. เด็กชายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กชายธีรเทพ  ชมภู
3. เด็กชายวัชรินทร์  ไชยเทพ
4. เด็กชายศราวุธ  กตะศิลา
5. เด็กชายอนุชา  กุแก้ว
6. เด็กชายเชษฐา  แซ่เจียง
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
2. นายประจักษ์  ศิลปรายะ
3. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงอมรรัตนน์  โถกสูงเนิน
 
1. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งามตรง
2. เด็กชายพงศกร  เพิ่มทอง
3. เด็กหญิงอาริสา  รินจันทร์
 
1. นางพูนสิน  อาจสาลี
2. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  งามตรง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงพุดษดี  สีลา
 
1. นางพูนสิน  อาจสาลี
2. นางลักขณา  กัณฑ์หา
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายกิตติภพ  ดาวเรือง
 
1. นางพูนสิน  อาจสาลี