สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
 
1. นางดารา  บัวส่อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 48 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วงษามาลย์
2. เด็กชายบารมี  คำจุลลา
 
1. นางศรินทิพย์  เพ็งธรรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายธีระชัย  แท่นนรินทร์
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ปุรัมภะ
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
2. นางดารา  บัวส่อง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรีชา  พรหมศร
2. เด็กหญิงสุนิษา  ขจัดกลาง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำบุญ
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นายโรม  ดีทั่ว