สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณัฏฐา  โพธิวัฒน์
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายทศเทพ  อินทร์ทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงวปุณดา  บริบาล
2. เด็กชายสุรชัย  นาคกลาง
 
1. นางดารา  บัวส่อง
2. นางรัตนาภรณ์  กตะศิลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัลยากร  ล้านทอง
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล