สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงชนัดดา  ใช้เจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
3. เด็กหญิงวรรณิภา  สวัสดี
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นายชาญชัย  คำเครื่อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงค์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
4. เด็กชายน้องเจษฎา  พิมพ์ทอง
5. เด็กหญิงปรียาพร  สมพารเพียง
6. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
7. เด็กหญิงวรรณิภา  สวัสดี
8. เด็กชายวรายุทธ  พูลปั้น
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
3. นางประยูรศรี  สมใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เผือกน้อย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  ศรีละมัย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงเบญญา  ภูงามนิล
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  จันทบุตร
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ประกอบแสง
2. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กชายชาญชัย  มณีวงษ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พูลภิรมย์
3. เด็กชายอาทร  เจริญ
 
1. นายประจวบ  อ่อนช้อย
2. นายชาญชัย  คำเครื่อง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
4. เด็กชายนวพล  ศรีสด
5. เด็กชายน้องเจษฎา  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
7. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
8. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
3. นายแสง  ศรีโสม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  สินขุนทด
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัจฉฤกษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ประกอบแสง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
3. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญนา  ใยแสง
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรรณัฐดา  บัวดี
 
1. นางกาญจนา  ใยแสง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กชายวรายุทธ  พูลปั้น
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายปรีชา  ครุฑแก้ว
2. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงดี
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางฉันทนา  สมภาค