สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหอม
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.5 เงิน 48 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงค์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กชายนวพล  ศรีสด
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พึ่งภักดิ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  พันสคาม
3. เด็กชายสุรเดช  บุญสำเร็จ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหอม
5. เด็กหญิงอารียา  ร่วมจิตร
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทบุตร
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
3. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงชนันดา  ใช้เจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
3. เด็กหญิงผกาแก้ว  ศรีละมัย
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กหญิงสายวารี  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กชายกศิภพ  กลัดภิบาล
 
1. นางฉันทนา  สมภาค
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายคุนากร  ทอนเสา
2. เด็กชายธนา  แสงดี
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขเสริม
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญจนา  ใยแสง