สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหอม
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70.5 เงิน 48 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงค์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหอม
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงชนัดดา  ใช้เจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
3. เด็กหญิงวรรณิภา  สวัสดี
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นายชาญชัย  คำเครื่อง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กชายกฤษฎา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กชายนวพล  ศรีสด
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงค์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
4. เด็กชายน้องเจษฎา  พิมพ์ทอง
5. เด็กหญิงปรียาพร  สมพารเพียง
6. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
7. เด็กหญิงวรรณิภา  สวัสดี
8. เด็กชายวรายุทธ  พูลปั้น
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
3. นางประยูรศรี  สมใจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เผือกน้อย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงผกาแก้ว  ศรีละมัย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงเบญญา  ภูงามนิล
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  จันทบุตร
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ประกอบแสง
2. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กชายชาญชัย  มณีวงษ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พูลภิรมย์
3. เด็กชายอาทร  เจริญ
 
1. นายประจวบ  อ่อนช้อย
2. นายชาญชัย  คำเครื่อง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กชายสุรเดช  บุญสำเร็จ
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พึ่งภักดิ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  พันสคาม
3. เด็กชายสุรเดช  บุญสำเร็จ
4. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหอม
5. เด็กหญิงอารียา  ร่วมจิตร
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  จันทบุตร
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายประจวบ  อ่อนช้อย
3. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
4. เด็กชายนวพล  ศรีสด
5. เด็กชายน้องเจษฎา  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
7. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
8. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
3. นายแสง  ศรีโสม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงชนันดา  ใช้เจริญ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสด
3. เด็กหญิงผกาแก้ว  ศรีละมัย
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กหญิงสายวารี  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคุนากร  ทอนเสา
2. เด็กชายทัพมงคล  ทิพย์สนเทธ์
3. เด็กชายน้องเจษฏา  พิมพ์ทอง
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นายชาญชัย  คำเครื่อง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  สินขุนทด
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัจฉฤกษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ประกอบแสง
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันดี
3. เด็กหญิงวรกมล  อรัญโชติ
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญนา  ใยแสง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปรียาพร  สมพานเพียง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เขตนิมิตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนช้อย
 
1. นายชาญชัย  คำเครื่อง
2. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 67 1. เด็กชายกศิภพ  กลัดภิบาล
 
1. นางฉันทนา  สมภาค
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกศิภพ  กลัดภิบาล
2. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
3. เด็กหญิงพรรณัฐดา  บัวดี
 
1. นางฉันทนา  สมภาค
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงนันทลิน  อาลิเซียไชยโยธา
2. เด็กหญิงพัชรี  หลอมทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพสาวัง
 
1. นางฉันทนา  สมภาค
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรรณัฐดา  บัวดี
 
1. นางกาญจนา  ใยแสง
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายกฤษดา  เอี่ยมโสภา
2. เด็กชายวรายุทธ  พูลปั้น
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายปรีชา  ครุฑแก้ว
2. เด็กชายวันเฉลิม  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงดี
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางฉันทนา  สมภาค
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 28 1. เด็กชายคุนากร  ทอนเสา
2. เด็กชายธนา  แสงดี
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขเสริม
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญจนา  ใยแสง