สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขวาว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงอภิญญา  เกือกรัมย์
 
1. นางนิรมล  ถาวร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายอัครวินท์  คณะนา
 
1. นายวีรพล  ถาวร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.32 เงิน 13 1. เด็กชายสันติ  บุญดี
2. เด็กชายเจษฎาวุธ  โสดา
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นายสันทัด  โนนศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภิญญา  เกือกรัมย์
 
1. นางนิรมล  ถาวร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองแสน
 
1. นางนิรมล  ถาวร
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงเปมิกา  ไพรวงษ์
 
1. นางนิรมล  ถาวร
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กหญิงศรัญรส  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงศศสรัญ  โปร่งจิตร
 
1. นายศศิศพงศ์  ถาวรพิทักษ์โสภณ
2. นายสันทัด  โนนศรี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรี  โตอนันต์
 
1. นายศศิศพงศ์  ถาวรพิทักษ์โสภณ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศรัญรส  โปร่งจิตร
 
1. นายศศิศพงศ์  ถาวรพิทักษ์โสภณ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีดำ
2. เด็กหญิงศศสรัญ  โปร่งจิตร
 
1. นายศศิศพงศ์  ถาวรพิทักษ์โสภณ
2. นายสันทัด  โนนศรี
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีดำ
2. เด็กหญิงศรัญรส  โปร่งจิตร
3. เด็กหญิงศศสรัญ  โปร่งจิตร
 
1. นายศศิศพงศ์  ถาวรพิทักษ์โสภณ
2. นายสันทัด  โนนศรี