สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงรมย์ชลี  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงอนงค์รดี  จันทแจ่ม
5. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วนะรินทร์
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
2. นางสาววรรณศรี  บูรณะคำวงศ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  คะหาญ
2. เด็กชายราชันย์  นามวงค์
3. เด็กชายราเชนทร์  นามวงค์
4. เด็กชายสินธนา  ดาระหงษ์
5. เด็กชายสุภิวัฒน์  คะหาญ
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิ
2. เด็กหญิงนุชจรี  อุดหนุน
3. เด็กหญิงสาริณี  นามวงค์
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิระดาภา  จุลบุตร
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ดีนาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดีพันธ์
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณเสริฐ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ทาจันทร์
3. เด็กชายสุรเดช  แสงมาศ
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
2. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดีพันธ์
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์