สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คะหาญ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  โสภา
3. เด็กหญิงศรัญญา  เดชชัยขันธ์
 
1. นางปราณี  แสงมณี
2. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีฉลาด
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บัวเขียว
3. เด็กหญิงเยาวภา  บุตรสี
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
2. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 26 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปักกะตัง
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุริยา  แสงมาศ
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายศิรวิทย์  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  ทองปัญญา
 
1. นางปราณี  แสงมณี
2. นายอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 46 1. เด็กชายสิทธิโชค  จุลบุตร
 
1. นางปราณี  แสงมณี