สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงปวิตรา  กองแก้ว
 
1. นางอารีรักษ์  ไตรบัญญัติกุล
 
2 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 93 1. เด็กชายฉันฑพัฒน์  บุญเต็ม
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงอภิญญา  หวางอุ้น
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม