สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเขมิกา  นวลศิริ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คะหาญ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  โสภา
3. เด็กหญิงศรัญญา  เดชชัยขันธ์
 
1. นางปราณี  แสงมณี
2. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงรมย์ชลี  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงอนงค์รดี  จันทแจ่ม
5. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วนะรินทร์
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
2. นางสาววรรณศรี  บูรณะคำวงศ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงพรนิภา  ขอสืบ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เสาศิริ
 
1. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
2. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  คะหาญ
2. เด็กชายราชันย์  นามวงค์
3. เด็กชายราเชนทร์  นามวงค์
4. เด็กชายสินธนา  ดาระหงษ์
5. เด็กชายสุภิวัฒน์  คะหาญ
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงปวิตรา  กองแก้ว
 
1. นางอารีรักษ์  ไตรบัญญัติกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิ
2. เด็กหญิงนุชจรี  อุดหนุน
3. เด็กหญิงสาริณี  นามวงค์
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นายสมพงษ์  ธรรมชาติ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิระดาภา  จุลบุตร
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  ดีนาง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดีพันธ์
 
1. นางสาวสูไรดา  ดอเลาะ
2. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 60 ทองแดง 93 1. เด็กชายฉันฑพัฒน์  บุญเต็ม
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณเสริฐ์
2. เด็กชายรพีภัทร  ทาจันทร์
3. เด็กชายสุรเดช  แสงมาศ
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
2. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีฉลาด
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บัวเขียว
3. เด็กหญิงเยาวภา  บุตรสี
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
2. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงอภิญญา  หวางอุ้น
 
1. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 26 1. เด็กหญิงปัทมพร  ปักกะตัง
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุริยา  แสงมาศ
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กชายศิรวิทย์  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงสุจิตตรา  ทองปัญญา
 
1. นางปราณี  แสงมณี
2. นายอำภาภรณ์  โรมรินทร์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 46 1. เด็กชายสิทธิโชค  จุลบุตร
 
1. นางปราณี  แสงมณี
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดีพันธ์
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์