สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุพิน  สีสัน
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
2. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  ศรีวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงนันทิดา  กาจกระโทก
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิจินดา  สารศรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สีมา
3. นางสาวอุไรวรรณ  พันต้น
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นายภาราดร  ศรีรอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขันวงษ์
2. เด็กชายอธิชัย  ทาสา
 
1. นายภาราดร  ศรีรอง
2. นางณัฐติยา  สะเดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถวทัศน์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บัลลังค์
 
1. นายภาราดร  ศรีรอง
2. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายวราเทพ  ดุสีดา
2. เด็กชายสุทิชัย  เข็มมาลัย
 
1. นายสุรศักดิ์  แก้วเหลี่ยม
2. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  กลางพิมาย
2. เด็กหญิงปิยรัชนี  กลิ่นคง
3. เด็กหญิงพรรณธิญา  แผนทำลา
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาทิตย์
5. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นายสมบัติ  มาศกุล
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ได้พึ่ง
2. เด็กหญิงนันทพร  ยมโคตร
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางบุญมี  รองเมือง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิยมพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา  บาศรี
3. เด็กหญิงกิตติกา  ชุ่มมาก
4. เด็กหญิงขวัญสิริ  โคณาบาล
5. เด็กชายนนทกานต์  ปานมิ่ง
6. เด็กหญิงนรากร  พุทธิวงศ์
7. เด็กหญิงนุรพันธ์  จันดาปราบ
8. เด็กหญิงยุพิน  สีสัน
9. เด็กหญิงรัชดาพร  เชตวัน
10. เด็กหญิงลัลทิยา  สิงห์ทอง
11. เด็กหญิงวระวัลย์  ทุมทอง
12. เด็กหญิงวริษา  หาบุตร
13. เด็กหญิงวฤษา  วิสุมา
14. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มะลิ
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นายสุรศักด์  แก้วเหลี่ยม
3. นายภาราดร  ศรีรอง
4. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 31 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  ศรีวงค์จันทร์
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยินดี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางสาวสุวรรณี  วงษา
2. นางสาวกมลชนก  สนใจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
 
1. นางสาวกมลชนก  สนใจ
2. นางสาวสุวรรณี  วงษา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญใหญ่
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรยุมา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุหงษา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายทิวาทิตย์  พวงศรี
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายวีระศักดิ์  เกษสุภะ
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรยุมา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญใหญ่
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
 
1. นางสาวอรพิน  ซาพะวงษ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายเริงชัย  ค้องอ้อย
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุหงษา
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  ปานมิ่ง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเรวดี  ก้านเรือง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายวีระศักดิ์  เกษสุภะ
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ดุสีดา
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินพัฒน์  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวาสนา  โสพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ค้องอ้อย
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายตะวัน  เครือแก้ว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันสาย
 
1. นางสาวภัทราภา  คำเงิน
2. นางสาววราภรณ์  นมัสการ
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ดุสีดา
2. เด็กหญิงมนปริยา  คำปุย
 
1. นางสาวภัทราภา  คำเงิน
2. นางสาววรภรณ์  นมัสการ
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ตอมจันทึก
2. เด็กชายชินพัฒน์  เที่ยงตรง
 
1. นางสาววราภรณ์  นมัสการ
2. นางสาวภัทราภา  คำเงิน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  โสพันธ์
3. เด็กหญิงอ้อมฤดี  โพธิ์คำ
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
2. นางผดุงพร  นวลสาย
 
37 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พิริยะพงษ์
 
1. นางสาวรัตนวลี  ทองคำ
 
38 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองรัก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัลลังก์
 
1. นางสาวรัตนวลี  ทองคำ
2. นางสาวขนิษฐา   จันดาปราบ
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกศรามณี  เลขลบ
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  คิดรอบ
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เชตะวัน
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  วาดเกษม
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางบุญมี  รองเมือง
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ดวงสว่าง
2. เด็กชายมนัสชัย  คำปุย
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  พานจันทร์
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
2. นางณัฐติยา  สะเดา