สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรยุมา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุหงษา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 23 1. เด็กชายทิวาทิตย์  พวงศรี
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายวีระศักดิ์  เกษสุภะ
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงดลฤทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรวุฒิ  วรรยุมา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกมล  บุญใหญ่
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
 
1. นางสาวอรพิน  ซาพะวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายเริงชัย  ค้องอ้อย
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุหงษา
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกานต์  ปานมิ่ง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเรวดี  ก้านเรือง
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายวีระศักดิ์  เกษสุภะ
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ดุสีดา
 
1. นางนภัสนันท์  เปี่ยมธีรภาคย์