สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐตะวัน  สาอุด
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.25 เงิน 34 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.6 เงิน 23 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  ศรีวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงนันทพร  ปอนสำโรง
3. เด็กหญิงนันทิดา  กาจกระโทก
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. นางสาวกัญญภา  เชตะวัน
2. นางสาวนิจินดา  สารศรี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  สีมา
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.43 เงิน 9 1. เด็กชายธีรภัทร  พลมนตรี
2. เด็กชายอมรเทพ  จำปี
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นายสมบัติ  มาศกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายชาญณรงค์  พอกล้า
 
1. นางบุญเรือง  จันทร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กรวยทอง
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัทราภา  เชตะวัน
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันต้น
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์
2. นายภาราดร  ศรีรอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดวงสีมา
2. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นางสาววรภรณ์  นมัสการ
2. นางสาวภัทราภา  คำเงิน
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายสิทธินนท์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีหวาด
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
2. นางสาวสาวิตรี  รัตนา
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.33 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงยุวดี  โคนาบาล
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง