สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 29 1. เด็กชายดนุเดช  สุหงษา
 
1. นางพรทรัพย์  ชื่นตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  คุณมาศ
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวาสนา  โสพันธ์
 
1. นายภาราดร  ศรีรอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงพิไลพร  ศิลาวงศ์
2. เด็กหญิงอรปีรยา  กล่อมปัญญา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ก่ำแก้ว
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
2. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนันทพร  ยมโคตร
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  คุณมาศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บัลลังค์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นายภาราดร  ศรีรอง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  กรวยทอง
2. เด็กชายทรงพล  สุขะตะ
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นายสุรศักดิ์  แก้วเหลี่ยม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 22 1. เด็กชายทิวาทิตย์  พวงศรี
 
1. นางสาวอรพิน  ซาพะวงษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงอรปีรยา  กล่อมปัญญา
 
1. นางบูญเรือง  จันทร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงดลฤทัย  ดวงอาทิตย์
3. เด็กหญิงพรชิตา  รองเมือง
4. เด็กหญิงมนปริยา  คำปุย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เชตวัน
6. เด็กหญิงสายฝน  แดงเทโพธิ์
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางผดุงพร  นวลสาย
3. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร