สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.25 เงิน 39 1. เด็กชายมงคล  โพธิ์พอน
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 49 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกียรติอนันตชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนพงษ์
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
2. นางจิรา  เหลืองทอง
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายโชคดี  กิ่งเกษ
 
1. นางิวิภาวรรณ  แก่นทิพย์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 44 1. เด็กชายอพิราช  ศรีกุล
 
1. นางสมควร  พรมภักดี