สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายดนุเดช  ลำพูน
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชูเกียรติ  จันทเขต
 
1. นางจิรา  เหลืองทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายกันทากร  อินทประเสริฐ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พวงเพชร
 
1. นายอำพล  บุญรอง
2. นางดลฤทัย  อาจสาลี