สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายดนุเดช  ลำพูน
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.25 เงิน 39 1. เด็กชายมงคล  โพธิ์พอน
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชูเกียรติ  จันทเขต
 
1. นางจิรา  เหลืองทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายกันทากร  อินทประเสริฐ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พวงเพชร
 
1. นายอำพล  บุญรอง
2. นางดลฤทัย  อาจสาลี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 49 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกียรติอนันตชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนพงษ์
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
2. นางจิรา  เหลืองทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 44 1. เด็กหญิงธัญชนิตา  ศรีภัย
 
1. นางดลฤทัย  อาจสาลี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองประดับ
2. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีกุล
3. เด็กชายภูริวัฒน์  สมภาค
 
1. นายวิโรจน์  บุญเรือง
2. นางสาวนิรนุช  รักธง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราพร  พวงเงิน
2. เด็กหญิงยุพยง  เพ็ชรนิล
3. เด็กหญิงอรนุช  พวงอ่อน
 
1. นายอำพล  บุญรอง
2. นางดลฤทัย  อาจสาลี
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พวงคำ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เงินจันทร์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  นัยบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  แก่นทิพย์
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายโชคดี  กิ่งเกษ
 
1. นางิวิภาวรรณ  แก่นทิพย์
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สาลี
2. เด็กชายวัชรพล  แสงสว่าง
 
1. นางดลฤทัย  อาจสาลี
2. นางจิรา  เหลืองทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 44 1. เด็กชายอพิราช  ศรีกุล
 
1. นางสมควร  พรมภักดี