สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงสาลิณี  บุญอารี
3. เด็กหญิงสุภาศร  ดีภักดิ์
 
1. นางสาวสุจิราพร  สอิ้งทอง
2. นางสาวนิภาพร  ศรีรอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.94 เงิน 13 1. เด็กชายศุภโชค  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  โยธิคาร์
 
1. นายเสน่ห์  ดวงน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์จิตร
2. เด็กหญิงชิชญา  จังอินทร์
3. เด็กหญิงวธิดา  เพิ่มผล
4. เด็กหญิงสุราภรณ์  นาคย้อย
5. เด็กหญิงอุไรพร  สังขาว
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
2. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงชนัญญา  ฮุยอวน
3. เด็กหญิงนัฐริยา  แก้วแสน
4. เด็กหญิงสุปราณี  โสภี
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวณชลนิภา  ธรรมนิยม
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 25 1. เด็กหญิงณภัทร  ปิโกะ
2. เด็กชายปณิธาณ  รอดชีวา
 
1. นางสาวสุธิดา  เพ็งแจ่ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 47 1. เด็กชายชวารพงษ์  สำแดง
2. เด็กชายปฎิภาณ  ชอบทำทาน
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชิณบุตร