สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
 
1. นางสาวพชรวัลย์  เอี่ยมสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธันยา  ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุนิสา  พิศวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ท้าวพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ