สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณัฐชลิดา  บุศศัพท์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หอมวัน
3. เด็กชายภูมินทร์  แก้วแสน
 
1. นางสาวณัฐนันท์  แพทย์กลาง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายชรินทร์  เสมอ
2. เด็กหญิงสิรินพร  สุขแซว
 
1. นายกิตติวัฒน์  ทองศรี