สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
 
1. นางสาวพชรวัลย์  เอี่ยมสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธันยา  ธรรมดา
2. เด็กหญิงสุนิสา  พิศวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนฤมล  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงสาลิณี  บุญอารี
3. เด็กหญิงสุภาศร  ดีภักดิ์
 
1. นางสาวสุจิราพร  สอิ้งทอง
2. นางสาวนิภาพร  ศรีรอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ท้าวพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณัฐชลิดา  บุศศัพท์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หอมวัน
3. เด็กชายภูมินทร์  แก้วแสน
 
1. นางสาวณัฐนันท์  แพทย์กลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.4 ทอง 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแสน
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  หอมวัน
3. เด็กหญิงเจนิศา  สายเพ็ชร
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นางสาวศรัณธิษฐ์  มีพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ตระกูลศักดิ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงไพลิน  ศิลธรรม
 
1. นางสาวนิตยา่  แพงศรี
2. นางสาวศรัณธิษฐ์  มีพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72.94 เงิน 13 1. เด็กชายศุภโชค  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายอภิลักษณ์  โยธิคาร์
 
1. นายเสน่ห์  ดวงน้อย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงษ์จิตร
2. เด็กหญิงชิชญา  จังอินทร์
3. เด็กหญิงวธิดา  เพิ่มผล
4. เด็กหญิงสุราภรณ์  นาคย้อย
5. เด็กหญิงอุไรพร  สังขาว
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
2. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  โพธิ์กิ่ง
2. เด็กชายณัฐพล  ประทุมวัล
3. เด็กหญิงวัขรรัมภา  ทรัพย์อยู่เย็น
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ไกรรับ
5. เด็กหญิงอรทัย  ชัยเดช
 
1. นางสาวประยูรศรี  บัวดก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงชนัญญา  ฮุยอวน
3. เด็กหญิงนัฐริยา  แก้วแสน
4. เด็กหญิงสุปราณี  โสภี
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวณชลนิภา  ธรรมนิยม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนเจียม
 
1. นางนวลนภัสสร  บุญช่วย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิ์สังข์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เรืองศรี
3. เด็กหญิงฉัตราพรมณี  ศรีกุล
4. เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนอก
5. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ผุยอุทา
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูโว้
7. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองพาศ
8. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัดแก้ว
9. เด็กหญิงประวีณา  นิลแสง
10. เด็กหญิงพรนภา  ณรงค์ชัย
11. เด็กหญิงยุวดี  อินทฤทธิ์
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีสงคราม
13. เด็กหญิงศุศิกานต์  ชมชื่น
14. เด็กชายอติกรณ์  สำราญจิตร์
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเปลว
 
1. นางสาวณชลนิภา  ธรรมนิยม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายชรินทร์  เสมอ
2. เด็กหญิงสิรินพร  สุขแซว
 
1. นายกิตติวัฒน์  ทองศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 29 1. เด็กหญิงจารุณี  ไชยบำรุง
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  มยุรา
3. เด็กหญิงพิราวรรณ  พรคนึง
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสงสาย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานธิดา  พงษ์วัน
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
3. เด็กหญิงคัมภีระดา  สุภาวหา
4. เด็กชายจิราภัทร  ภิบาลจอมมี
5. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
6. เด็กหญิงชลธิชา  พวงเพชร
7. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีภูมาตย์
8. เด็กหญิงณัฐริกา  กิ่งวิชิต
9. เด็กชายทัตพงษ์  ดีเสมอ
10. เด็กชายธีรศักดิ์  โนนน้อย
11. เด็กชายปิยฉัตร  แสงอรุณ
12. เด็กชายปิยราช  บุญเผย
13. เด็กหญิงรัตนมน  เครือเสน
14. เด็กชายลีออน  ลีฮอล
15. เด็กหญิงวนิดา  พินทอง
16. เด็กหญิงวรัญญา  หิ้นมี
17. เด็กหญิงศศิธร  ฝากทอง
18. เด็กหญิงศิริญญา  พรมตา
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองดี
20. เด็กชายสรกิจ  แย้มพวง
21. เด็กหญิงสิริยากร  มณีรัตน์
22. เด็กชายสุริยากร  คำมูล
23. เด็กชายเจษฎา  คะเรียงรัมย์
24. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
25. เด็กหญิงเบญญา   งามแสง
26. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาระขจัด
27. เด็กหญิงโสรญา  เสาศิริ
 
1. นายจตุพร  น้อยดำ
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
3. นางสาวสุมาลี  สมใจ
4. นางสาวลิชรภรณ์  วงค์วรรณา
5. นางวรรณวิมล  โสพัฒน์
6. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงศ์วรรณา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  สุดโท
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงศ์วรรณา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรไหมทอง  เอื้อวงษ์
 
1. นางสาวอริญญา  เรืองคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อันทะโคตร
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  สมบัติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณณิศา  แก้วดี
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  สมบัติ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
 
1. MissSHI  XIAO LIN
 
23 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกรพันธุ์  มะยม
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
3. เด็กชายคมกริช  มั่นจันทึก
4. เด็กชายจิราภัทร  ภิบาลจอมมี
5. เด็กชายทัตพงษ์  ดีเสมอ
6. เด็กชายธนาวิน  นนธิจันทร์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  กันตรง
8. เด็กหญิงพรนิตา  บุญประดับ
9. เด็กหญิงพิชญาฎา  โยงรัมย์
10. เด็กหญิงวชิรพรรณ  บุญชู
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองดี
12. เด็กหญิงศิริรุ่ง  ทองขาว
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันมา
14. เด็กชายอนุชิต  ปั่นญาติ
15. เด็กหญิงอรอุมา  บัวระกา
16. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยวุฒิ
17. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
 
1. นายจตุพร  น้อยดำ
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
3. นางสาวลิชรภรณ์  วงค์วรรณา
4. นางสาวสุมาลี  สมใจ
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 25 1. เด็กหญิงณภัทร  ปิโกะ
2. เด็กชายปณิธาณ  รอดชีวา
 
1. นางสาวสุธิดา  เพ็งแจ่ม
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงญาดา  จำเริญ
2. เด็กหญิงสุภสรา  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชิณบุตร
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 47 1. เด็กชายชวารพงษ์  สำแดง
2. เด็กชายปฎิภาณ  ชอบทำทาน
 
1. นางสาวกัลยาณี  ชิณบุตร
 
27 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ชำนาญชัด
 
1. นางสาววารุณี  วงษ์จิตร
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานุตม์  จันทะสิงห์
2. เด็กชายรัชชานนท์  อ่อนอก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงบัว
 
1. นางสาววิริยา  ดีรัตน์
2. นางสาวอรัญญา  ศิลาวงค์
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คนึงหาญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะพร
 
1. นางจิรา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวรพีพรรณ  กันหา
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัตนมณี  พันธุ์ประเสริฐกิจ
 
1. นางประกอบ  ชื่นโรจน์