สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงจินตนา  ดีสวน
2. เด็กหญิงธิฆัมพร  ธรรมนาม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ทินกรกำธร
 
1. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์
2. นางสาวสุนทรีย์  ผมคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงจินตนา  ดีสวน
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ทินกรกำธร
 
1. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์
2. นางสาวมยุรี  แสงดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ศรีรมย์
 
1. นางเสาวคนธ์  ไชยศร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  สารศิริ
2. เด็กชายกิตติพศ   สุระ
3. เด็กชายอภิชาติ  ดวงจำปา
 
1. นายสิทธิสน  ขันติวงค์
2. นายกิตติชัย  ไชยศร
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงดวงพร  บริยัง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประทุมพิมพ์
3. เด็กหญิงอังคณา  โมธรรม
 
1. นายสิทธิสน  ขันติวงค์
2. นายจักรพงศ์  ศรีละพันธ์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงอภิชญา  เป็นรงค์
 
1. นายสิทธิสน  ขันติวงค์