สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 46 1. เด็กหญิงพิรดา  สาลีทำ
 
1. นางศรีอุบล  ราชสมบัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เเสนวัง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เเก้วยา
3. เด็กหญิงสมฤดี  พอกพูลดี
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ลาดมุณี
5. เด็กหญิงเนตรชนก  พรมดี
 
1. นายผจญ  แผ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงพิรดา  สาลีทำ
2. เด็กหญิงศศิธร  สิมลี
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสไบงาม  จันดำ
 
1. นางสาวกฤษณา  แขมคำ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายณัฐพล  พัดใจ
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายชญาภัทร  โตเพ็ง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีโพนทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
2. นางสาวสุขกันยา  จูมสิมมา