สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 46 1. เด็กหญิงพิรดา  สาลีทำ
 
1. นางศรีอุบล  ราชสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญช่วย
 
1. นายสุรพล  ราชธานี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เเสนวัง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  เเก้วยา
3. เด็กหญิงสมฤดี  พอกพูลดี
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ลาดมุณี
5. เด็กหญิงเนตรชนก  พรมดี
 
1. นายผจญ  แผ่นแก้ว
2. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กหญิงพิรดา  สาลีทำ
2. เด็กหญิงศศิธร  สิมลี
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายปวีร์  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงภาวินี  เเสงเงิน
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันดำ
4. เด็กหญิงหนูพิน  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงอินธิรา  อุ้มเกษ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขงรัมย์
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
2. นางสาวศิริรัตน์  ไชยมงคล
3. นางสาวกฤษณา  เเขมคำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายมาวิน  บึงไกร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันดำ
3. เด็กหญิงอินทิรา  อุ้มเกษ
 
1. นางสาวกฤษณา   แขมคำ
2. นางสาวศิริรัตน์  ไชยมงคล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชนิภา  เงางาม
2. เด็กหญิงพรนภา  สารคูณ
3. เด็กหญิงสไบงาม  จันดำ
 
1. นางสาวกฤษณา   แขมคำ
2. นางสาวสุขกันยา  จูมสิมมา
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสไบงาม  จันดำ
 
1. นางสาวกฤษณา  แขมคำ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจินดาพร  จันดำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายณัฐพล  พัดใจ
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายชญาภัทร  โตเพ็ง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีโพนทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามเเสง
2. นางสาวสุขกันยา  จูมสิมมา