สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลดี
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.95 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสาร
2. เด็กชายอณัณท์รตชัย  พุทธรักษ์
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
2. นางปาริษา  เสวะนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงทอง
3. เด็กชายพงษ์ศธร  โสพันธ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ศิริศิลป์
5. เด็กหญิงอพิชญา  ดวงน้อย
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. เด็กชายปรีดา  เหลาทอง
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นายวีระชัย  ดวงธนู
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 77.28 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  วงค์ลคร
2. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
3. นางสาวผกาภรณ์  เงินลาด
4. เด็กชายภานุเดช  ผุยอุทา
5. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
6. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
7. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
8. นางสาวสุธารัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  พลรักษ์
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ยอดคุณ
11. นางสาวสุวพัชร  สระภู
12. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
13. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คงแท่น
15. เด็กหญิงแก้วมณี  แสงดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางกอบพร  ชมชื่น
3. นายวีระชัย  ดวงธนู
4. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ยอดคุณ
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงติรัฐติกาล  ไชยสาร
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายปรีดา  เหลาทอง
2. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
3. เด็กหญิงแก้วมณี  แสงดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นายพันธ์  รัตนา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กชายอนันดา  บุตรแสน
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอนงนุช  บุญชู
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชญานนท์  ประไพ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  นรสาร
3. เด็กชายอานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
2. นางสาวกาญจนา   บุญส่ง
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงศลิษา  จวบรัมย์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พุทธรักษ์
3. เด็กชายอานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
2. นางสาวกาญจนา   บุญส่ง
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายธนพล  ประสาร
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายอธิตพล  ผลดี
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน