สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี