สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงอารียา  แสงแย้ม
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลดี
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. นางสาวสุธารัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัชรีวรรณ  ชาญชิตร
2. นางสาวอนงนุช  บุญชู
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. นายชาญชัย  ศรีละพันธ์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางปาริษา  เสวะนา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนรินทิพย์  บุญทอง
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสาร
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นางสาววัชรีวรรณ  ชาญชิตร
2. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
3. เด็กหญิงอารียา  แสงแย้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางกอบพร  ชมชื่น
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.95 เงิน 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสาร
2. เด็กชายอณัณท์รตชัย  พุทธรักษ์
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
2. นางปาริษา  เสวะนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนขันธ์  โสพันธ์
2. เด็กชายธนพลชัย  นามวิลัย
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปุยคำ
2. เด็กชายวุฒินันท์  สารศรี
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางปาริษา  เสวะนา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงทอง
3. เด็กชายพงษ์ศธร  โสพันธ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ศิริศิลป์
5. เด็กหญิงอพิชญา  ดวงน้อย
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เพิ่มทอง
 
1. นายวิทูรศักดิ์   ศิริจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 29 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. เด็กชายปรีดา  เหลาทอง
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นายวีระชัย  ดวงธนู
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 77.28 เงิน 4 1. นางสาวนภสร  วงค์ลคร
2. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
3. นางสาวผกาภรณ์  เงินลาด
4. เด็กชายภานุเดช  ผุยอุทา
5. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
6. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
7. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
8. นางสาวสุธารัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
9. เด็กหญิงสุพัตตรา  พลรักษ์
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ยอดคุณ
11. นางสาวสุวพัชร  สระภู
12. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
13. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คงแท่น
15. เด็กหญิงแก้วมณี  แสงดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางกอบพร  ชมชื่น
3. นายวีระชัย  ดวงธนู
4. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 37 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีละพันธ์
 
1. นายยืนยง  ทองตัน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ยอดคุณ
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงติรัฐติกาล  ไชยสาร
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. นายศักดิ์ดา  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายปรีดา  เหลาทอง
2. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
3. เด็กหญิงแก้วมณี  แสงดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นายพันธ์  รัตนา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กชายอนันดา  บุตรแสน
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงปัทมพร  อุทุม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  อุทุม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอนงนุช  บุญชู
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัทมพร  อุทุม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายจิรพงศ์  บุตรแสน
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เหลาทอง
4. เด็กหญิงตัรัฐติกาล  ไชยสาร
5. นางสาวนภสร  วงค์ลคร
6. นางสาวนรินทิพย์  บุญทอง
7. เด็กหญิงบัวแก้ว  บุตรมั่น
8. นางสาวปนัดดา  ดวงน้อย
9. เด็กหญิงปัทมาพร  อุทุม
10. นางสาวผกาภรณ์  เงินลาด
11. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
12. นางสาวสุธารัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
13. เด็กหญิงสุพัตรา  พลรักษ์
14. นางสาวสุวพัชร  สระภู
15. นางสาวอนงนุช  บุญชู
16. เด็กหญิงอารียา  แสงแย้ม
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
3. นางสุพรรณี  เข็มทอง
4. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
5. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนงนุช  บุญชู
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจิรัญญา  ทุมจันทร์
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เหลาทอง
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประภาหาญ
2. เด็กหญิงติรัฐติกาล  ไชยสาร
3. เด็กหญิงรัชดาพร  อุปเสริฐ
4. เด็กชายวุฒินันท์  สารศรี
5. เด็กหญิงศิริสุดา  แสดรัมย์
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
2. นายสุวิทย์  ทุ่นทอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงน้อย
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกานดา  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงอารีียา  แสงแย้ม
 
1. นางกอบพร  ชมชื่น
2. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมุนสิงห์
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีละพันธ์
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ปุยคำ
 
1. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรินทิพย์  บุญทอง
2. นางสาววัชรีวรรณ  ชาญชิตร
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. นายจิรพงศ์  บุตรแสน
2. เด็กชายศตวรรษ  วะบังลับ
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสาวอาทิตยาพร   โพธิ์คำ
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. นายจิรพงศ์  บุตรแสน
2. เด็กชายศตวรรษ  วะบังลับ
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
 
42 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงอรทัย  ศิริคง
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสาวอาทิตยาพร   โพธิ์คำ
 
43 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 64 ทองแดง 84 1. เด็กชายศุภกร  ศรีละพันธ์
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชญานนท์  ประไพ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  นรสาร
3. เด็กชายอานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
2. นางสาวกาญจนา   บุญส่ง
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงศลิษา  จวบรัมย์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พุทธรักษ์
3. เด็กชายอานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
2. นางสาวกาญจนา   บุญส่ง
 
46 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายธนพล  ประสาร
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโต
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายภานุเดช  ผุยอุทา
2. เด็กหญิงอาทิตญา  คงแท่น
3. เด็กหญิงแก้วมณี  แสงดี
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
49 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทรจักร
2. เด็กชายส่งเสริม  สุคนธา
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
2. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายอธิตพล  ผลดี
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นายสุพล  จิตตะโคตร์
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กชายการัณยภาส  เห็มสมัคร
2. เด็กชายคุณากร  ผาโพธิ์
3. เด็กชายอภิลักษ์  ผ่านพินิจ
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
2. นางกัลยรัตน์  ทองตัน