สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเมธ  ศรีษะพล
2. เด็กชายนรุตชัย  ศุภศร
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กชายวรพรต  เพียงตา
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุภาพ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางรัศมี  สมบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุภาพ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางรัศมี  สมบูรณ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เกษศุภะ
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  เพียงตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาลุน
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิร์  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงดลยา  วงศ์ชนะ
3. เด็กชายสมคิด  เกษศุภะ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธนศักดิ์  มณีฉาย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
3. เด็กหญิงโสธิดา  ทองด้้วง
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
3. เด็กชายนพดล  ปิงวัง
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ