สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงนภัทรนันท์  สำราญบำรุง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาลุน
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.57 เงิน 7 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงกัญณิกา  อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ละม่อม
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ธรรมวัตร
5. เด็กหญิงยุพิน  ถาอ่อนศรี
 
1. นางสาวกินรีย์  ประสิทธิ์
2. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พูนธนวัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร  ประทาน
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
2. นายเสถียร  นิยม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 54 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายกฤษดา  คงทวี
3. เด็กชายคุณานนท์  เครือแสง
4. เด็กชายภูวดล  วงศ์ชนะ
5. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
6. เด็กชายวรพรต  เพียงตา
 
1. นายสันติ  สุภาพันธ์
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
3. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงดลยา  วงศ์ชนะ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายสุริยา  บุญขวาง
2. เด็กชายอภิชาติ  ธรรมวัตร
3. เด็กชายเขมทัต  ทองมาก
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
2. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายณัฐวุฒิร์  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายธัชนนท์  ชัยรังษี
2. เด็กชายประสิทธิ์   นิยม
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ปัญญา
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
 
1. นายเสถียร  นิยม