สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงอาทิมา  มงคลการ
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.89 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอธินันท์  เหล่าเรือง
2. เด็กชายอันวา  มณีพันธ์
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์