สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านครั่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาทิมา  มงคลการ
 
1. นางสาวกินรีย์  ประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงปรวรรณ  เครือแสง
 
1. นางสาวกินรีย์  ประสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงอาทิมา  มงคลการ
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ธรรมวัตร
 
1. นางรัศมี  สมบูรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงนภัทรนันท์  สำราญบำรุง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาลุน
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเมธ  ศรีษะพล
2. เด็กชายนรุตชัย  ศุภศร
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77.57 เงิน 7 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.89 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายอธินันท์  เหล่าเรือง
2. เด็กชายอันวา  มณีพันธ์
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายธัชนนท์  ชัยรังษี
2. เด็กชายสุริยา  ศุภศร
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นายชัญญา  พรมมะลิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงกัญณิกา  อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ละม่อม
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ธรรมวัตร
5. เด็กหญิงยุพิน  ถาอ่อนศรี
 
1. นางสาวกินรีย์  ประสิทธิ์
2. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 45 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พูนธนวัฒน์
2. เด็กชายธีรภัทร  ประทาน
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
2. นายเสถียร  นิยม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐิติมา  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงอริสราภรณ์  โรณชาติ
 
1. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
2. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูวดล  วงศ์ชนะ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 54 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กชายวรพรต  เพียงตา
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุภาพ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางรัศมี  สมบูรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุภาพ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางรัศมี  สมบูรณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัทรนันท์  สำราญบำรุง
 
1. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 24 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายกฤษดา  คงทวี
3. เด็กชายคุณานนท์  เครือแสง
4. เด็กชายภูวดล  วงศ์ชนะ
5. เด็กชายวชิรวิทย์  พรรษา
6. เด็กชายวรพรต  เพียงตา
 
1. นายสันติ  สุภาพันธ์
2. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
3. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 32 1. เด็กชายธีรเมธ  ศรีษะพล
2. เด็กชายนรุตชัย  ศุภศร
3. เด็กชายประสิทธิ์  นิยม
4. เด็กชายปารมี  แก้วพวง
5. เด็กชายสุริยา  ศุภศร
6. เด็กชายอันวา  มณีพันธ์
 
1. นายวิชาญ  ธรรมวัฒน์
2. นายสันติ  สุภาพันธ์
3. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
20 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายภูวดล  วงศ์ชนะ
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เกษศุภะ
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  เพียงตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาลุน
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงดลยา  วงศ์ชนะ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายสุริยา  บุญขวาง
2. เด็กชายอภิชาติ  ธรรมวัตร
3. เด็กชายเขมทัต  ทองมาก
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
2. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิร์  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงดลยา  วงศ์ชนะ
3. เด็กชายสมคิด  เกษศุภะ
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายณัฐวุฒิร์  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 15 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
27 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายธัชนนท์  ชัยรังษี
2. เด็กชายประสิทธิ์   นิยม
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ปัญญา
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธนศักดิ์  มณีฉาย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
3. เด็กหญิงโสธิดา  ทองด้้วง
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกรรชัย  ศุภศร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองมาก
3. เด็กชายนพดล  ปิงวัง
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 42 1. เด็กชายธราเทพ  อรุณรักษ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ปัญญา
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นางสาวเพียร  สุภาพ