สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อุทก
2. เด็กชายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
2. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาภา  รอดมั่น
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐพร  วีระสุข
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยานี  อ้วนศรี
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 20 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  คำภีระ
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรณภัทร์  ทองกลม
2. เด็กหญิงวัชจิราภรณ์  แย้มสรวล
3. เด็กหญิงอาภัชรา  กุมรัตน์
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
2. นายวิรัตน์  หนองยาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทานิน
2. เด็กหญิงญาดา  ค้ำคูณ
3. เด็กหญิงอนุสรา  กุมรัตน์
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายประกาศิต  สายรัตน์
 
1. นายทองแดง  กระมล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กมล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรรษา
 
1. นายสำเภา  พลพงษ์
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา  มงคลไวย
2. เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงเนตรอัปสรณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางแสงจันทร์  กระมล
2. นางปวัลลิ  ชาติเจริญศิลป์สุข
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุริยะ
2. เด็กชายมินทดา  เสียงเย็น
3. เด็กหญิงยุพาวดี  กมล
 
1. นางแสงจันทร์  กระมล
2. นางปวัลลิ  ชาติเจริญศิลป์สุข
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นายทองดี  แผ่นศิลา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายอนุชา  ทองสุทธิ์
 
1. นายทองแดง  กระมล