สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงปรัชญา  กำแพงใหญ่
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.53 เงิน 12 1. เด็กชายเจษฎากร  กำแพงใหญ่
2. เด็กชายเอกรินทร์  นางรองศรี
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.27 เงิน 11 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยราช
2. เด็กชายศิริธนวัฒน์  ขอสืบ
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายกิตติกร  ประจำถิ่น
2. เด็กชายธีรพล  พรหมพิลา
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  แก้วจันทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมพิลา
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กหญิงจิตวิมล  วิชัย
2. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรกร  มารยาท
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรชราภา  วงษาเวียง
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายปัทฐวีร์  หงส์ศิลา
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
2. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงจิตรวิมล  วิชัย
3. เด็กชายชินรวัตร  ธรรมบุตร
4. เด็กชายธนพงษ์  มีชัย
5. เด็กหญิงธิวาภรณ์  จันทรักษา
6. เด็กหญิงนันทภรณ์  มโนรัตน์
7. เด็กชายนิธิภัทร  ส่งแสง
8. เด็กชายมรรษกร  ศรีหวาด
9. เด็กหญิงวาสนา  กำแพงใหญ่
10. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
3. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  เสนาภักดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ผุยอุทา
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงศ์   โกสม
2. เด็กหญิงชลธาร  พวงยอด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ผุยอุทา
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกศรีจอหอ
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีบูรณ์
3. เด็กชายสุรวิชญ์  บุตราช
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกวิทย์  ไชยโยธา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่มเกลี้ยง
3. เด็กชายธนวัฒน์  คงคำ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นายหลอม  หงษ์ศิลา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทภรณ์  มโนรัตน์
2. เด็กชายวัชพงษ์  สุดสังข์
3. เด็กหญิงวาสนา   กำแพงใหญ่
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะมินทร์
5. เด็กหญิงสิรามล  วงค์นาอินทร์
6. เด็กหญิงอินธิดา  เสาร์ศิริ
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
3. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายนิธิภัทร  ส่งแสง
2. เด็กหญิงพนัสดา  ปัสสาไสย
3. เด็กชายสุรชัย  ชูกำแพง
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงยอแสง  หงษ์ศิลา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บัวเขียว
3. เด็กหญิงสุชานันท์  พากเพียร
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งภักดิ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  งามระบำ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผจญ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรวิมล  วิชัย
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  ทำละเอียด
3. เด็กหญิงสิรามล  วงค์นาอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 57 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผือก่ำ
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผือก่ำ
2. เด็กชายธนัฐ  ไชยบำรุง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัตนมาน
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
2. นางทัศณีย์  สมจิตร
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนันท์พร  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ชูกำแพง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุมทิพย์
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
2. นางทัศณีย์  สมจิตร
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  คำฉิม
 
1. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะมินทร์
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กชายธนชัย  กำแพงใหญ่
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาวงษ์
3. เด็กชายสุรชาติ  บุญฑล
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกศรีจอหอ
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีบูรณ์
3. เด็กชายสุรวิชญ์  บุตราช
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
2. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เกศรีจอหอ
2. เด็กชายวรเมธ  ศรีบูรณ์
3. เด็กชายสุรวิชญ์  บุตราช
 
1. นายสุวิทย์  ไชยพัฒน์
2. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดสังข์
2. เด็กหญิงวาสนา  กำแพงใหญ่
3. เด็กหญิงอินธิดา  เสาร์ศิริ
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกวิน  นามวงค์
2. เด็กหญิงพนัสดา  ปัสสาไสย
3. เด็กชายวีระยุทธ  ไชยบำรุง
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์