สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยณรงค์  หงษาล้วน
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  สาระวัน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพเรศ  รัตนวัน
 
1. นายสวัสดิ์  อนุพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  สาระวัน
2. เด็กชายเอกรัตน์  งามตรง
 
1. นายถาวร  คำพา
2. นายพิชิต  บรรเทา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ภู่ทอง
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวกัน
2. เด็กหญิงบุษราคำ  ชาวนา
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญหล้า
 
1. นางสาวปภาพร  บุตะเคียน
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันจันทา
2. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวปภาพร  บุตะเคียน
2. นายสวัสดิ์  อนุพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันจันทา
2. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
3. เด็กหญิงปัญฑารีย์  ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมลา
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ร่มโพธิ์
 
1. นางประอรรัตน์  โนนสูง
2. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงทิพเนตร  กลึงวิรัช
2. เด็กชายธีระวัฒน์  กาพรหมวงค์
 
1. นายบุญเลิศ  โนนสูง
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 25 1. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
2. เด็กหญิงสุรีย์พรรณ  พวงอก
 
1. นายบุญเลิศ  โนนสูง
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานดา  ยี่สุ่นหอม
2. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุรักษ์
3. เด็กหญิงทรงอัปสร  วาฤกษ์ดี
4. เด็กหญิงศิรินญา  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงศุภัสรา  สืบบุตร
6. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำเอี่ยม
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกษีสังข์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  จิตนอบ
9. เด็กหญิงสุโรชา  แก้วเชียงทอง
10. เด็กหญิงเบญจพร  หงษาล้วน
 
1. นายบุญเลิศ  โนนสูง
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
3. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายรณชัย  พรมลา
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จุลศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  สาระวัน
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  สาระวัน
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ธรรมบุตร
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันจันทา
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ขันจันทา
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์  สาระวัน
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรดา  ยอดรักษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีมนตรี
 
1. นายพัลลภ  กาญจนพงศ์กิจ
2. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณีรนุช  อินทร์ธรรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเงิน
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
2. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงสุรีย์พรรณ  พวงอก
 
1. นายนเรศ  รัชกุล
2. นายถาวร  คำพา
 
30 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกฤษติกาล  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ดง
 
1. นายถาวร  คำพา
2. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  พวงคำ
2. เด็กชายณัฐพล  ปินะเต
 
1. นายถาวร  คำพา
2. นายวีรพงษ์  พลที
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายธนกฤต  กิ่งสาร
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  มีพันธ์
 
1. นายถาวร  คำพา
2. นายนเรศ  รัชกุล
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เมืองจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงอรธิชา  จิตรนอบ
 
1. นายกว้าง  ผลสุข
2. นางสาวศตพร  พวงเพชร
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สิงนาค
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เกษีสังข์
3. เด็กหญิงวิกาวี  พรมมา
 
1. นายกว้าง  ผลสุข
2. นางสาวศตพร  พวงเพชร
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิชญา  สุระกุล
 
1. นางสาวศตพร  พวงเพชร
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประภากร  แสนโท
 
1. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายกิรวุฒ  พานเงิน
2. เด็กหญิงชมพู่  อุดมแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษีสังข์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  เผ่าพันธ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  บำรุงแคว้น
6. เด็กหญิงมลฐกานต์  นิยม
7. เด็กชายสิทธิชัย  ทองสุด
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
3. นายปัญญา  บุญหล้าพวงแก้ว
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  โสพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว