สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.75 เงิน 43    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นิลกร
2. เด็กชายพัดยศ  ศิริปี
 
1. นายบุญเลิศ  โนนสูง
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายเอกรัตน์  งามตรง
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 33 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงอก
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายนัฐพล  พวงมาศ
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จุลศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายเศรษฐา  ลายอุบล
 
1. นางสาวสายใจ  ไชยสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวพรพิมล  โคตะวงษ์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กชายธีรสิทธ  จำปาพันธ์
 
1. นายกว้าง  ผลสุข
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายธนทัต  ทองเงิน
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญหล้าพวงแก้ว