สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชญาดา  บริบูรณ์
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภาชนะพูล
 
1. นายพิชิต  บรรเทา