สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายปฏิภัทร  สุนทร
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงชลิดา  นนทะวงษ์
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธีราพร   พันธ์ศรี
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  วงศ์หนู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลซ้าย
3. เด็กชายนที  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมวัตร
5. เด็กชายศิริรัตน์  ศรีนาม
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายปรัชญา  หมวดชนะ
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีนาม
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.8 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรวิเศษ
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  บุญอินทร์
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐธิดา  พลซ้าย
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงวุฒิพร  นนทะวงษ์
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
2. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายนรเทพ  บุญมา
2. เด็กชายศราวุธ  วรรณสาย
 
1. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายภูริพัฒน์   ศรีนาม
2. เด็กชายสุรเดช  จันทะพันธ์
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงจรรยาพร  รัตนะวัน
 
1. นางบุญตา  บุตรจินดา