สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แพงชาติ
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุรเดช  จันทพันธ์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 33 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายสุภาพ  อำนวย