สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจใส
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายปฏิภัทร  สุนทร
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แพงชาติ
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงชลิดา  นนทะวงษ์
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนวัน
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อยู่รอด
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายสุรเดช  จันทพันธ์
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลิดา  นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อยู่รอด
3. เด็กหญิงวนิดา  รัตนะวัน
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
2. นายสุภาพ  อำนวย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายปราโมทย์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แว่นแก้ว
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธีราพร   พันธ์ศรี
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริพัฒน์   ศรีนาม
 
1. นายพงษ์สิทธิ์  อรรคบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรวิเศษ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกษีสังข์
3. เด็กหญิงณัชชา  ศรัทธาธรรม
4. เด็กหญิงภิญญดา  รัตนะวัน
5. เด็กหญิงสุุธีกานต์  ปะนามะสา
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 29 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  วงศ์หนู
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลซ้าย
3. เด็กชายนที  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมวัตร
5. เด็กชายศิริรัตน์  ศรีนาม
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อรรคบุตร
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทะพันธ์
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ใจใส
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 33 1. เด็กชายวงศธร  รัตนวัน
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 18 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายณัฐวุฒ  รัตนวัน
3. เด็กชายธนโชค  รัตนวัน
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
2. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายธนชิต  วรรณสิงห์
2. เด็กชายธีรพันธ์  อุดมโภชน์
3. เด็กชายยุทธนารถ  รัตนวัน
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
2. นางบุญตา  บุตรจินดา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายปรัชญา  หมวดชนะ
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีนาม
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74.8 เงิน 16 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรวิเศษ
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 33 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  บุญอินทร์
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กชายบริวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายณัฐธิดา  พลซ้าย
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  รัตนวัน
3. เด็กหญิงวุฒิพร  นนทะวงษ์
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
2. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายภูริพัฒน์   ศรีนาม
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายนรเทพ  บุญมา
2. เด็กชายภูริพัฒน์   ศรีนาม
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายนรเทพ  บุญมา
2. เด็กชายศราวุธ  วรรณสาย
 
1. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
2. นายวิทยา   นครพันธ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กชายภูริพัฒน์   ศรีนาม
2. เด็กชายสุรเดช  จันทะพันธ์
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 1. เด็กชายนครินทร์  แว่นแก้ว
2. เด็กชายศราวุฒิ  วรรณสาย
3. เด็กชายอภินันท์  บุญอินทร์
 
1. นายวิทยา   นครพันธ์
2. นางสาวสุวิมล  พุฒพันธ์
 
32 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูลคำสี
 
1. นางบุญตา  บุตรจินดา
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  ศรีนาม
2. เด็กชายทักดนัย  การะเกษ
3. เด็กหญิงพิรารักษ์  รัตนวัน
 
1. นางบุญตา  บุตรจินดา
2. นางสาวรัศมี  ชอบธรรม
 
34 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทูนเอ
2. เด็กหญิงพัญณ์ชิตา  โค้วไล้
3. เด็กหญิงศิริวิมล  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวรัศมี  ชอบธรรม
2. นางบุญตา  บุตรจินดา
 
35 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงจรรยาพร  รัตนะวัน
 
1. นางบุญตา  บุตรจินดา