สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงจินตนา  เกษี
2. เด็กหญิงนิลรัตน์  งามแสง
3. เด็กชายประดิพัทธ์  แก้วสมุทร์
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง
2. นางประหยัด  หาญบาง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 66 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  งามแสง
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กชายศุภสัณห์  ดาสันทัด
 
1. นางประหยัด  หาญบาง
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายกฤตปกรณ์  กระจ่างจิต
2. เด็กหญิงธัญญทิพย์  งามแสง
3. เด็กชายธีระวัตร  ปัญญายน
 
1. นางประหยัด  หาญบาง
2. นางกรรณิการ์  หาญบาง
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กชายกฤตปกรณ์  กระจ่างจิต
2. เด็กหญิงธัญญทิพย์  งามแสง
3. เด็กชายธีระวัตร  ปัญญายน
 
1. นางประหยัด  หาญบาง
2. นางกรรณิการ์  หาญบาง
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กชายกฤตปกรณ์  กระจ่างจิต
 
1. นางประหยัด  หาญบาง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กชายประดิพัทธ์  แก้วสมุทร์
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินตนา  เกษี
 
1. นางกรรณิการ์  หาญบาง