สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงชุติมา  สมพงษ์
2. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงษ์
2. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นายสมควร  อนุพันธ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โกศล
2. เด็กชายวันชนะชัย  ปรือปรัง
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
2. เด็กชายปณิธิ  ประกาเวสูง
3. เด็กชายอำนาจ  ไขแข
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หนองยาง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
2. นางกันญา  จันทาน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายปรัชญาวิสิฎฐ์  สายศรี
2. เด็กหญิงมลฤทัย  จันทราพุฒ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  วิเศษพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  โยธิคาร์
2. นางกันญา  จันทาน