สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
2. เด็กชายเอกพาทิศ  วงบุญ
 
1. นายสมควร  อนุพันธ์
2. นางลาวัลย์  อนุพันธ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรราช
 
1. นางสาวมัชฌิมา  โยธิคาร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษพันธ์
2. เด็กชายกฤษฎา  แสนหล้า
3. เด็กชายปณิธิ  ประกาเวสูง
4. เด็กหญิงปภัสสรา  เข็มมา
5. เด็กชายวัชรพล  ขันติวงษ์
6. เด็กชายอำนาจ  ไขแข
 
1. นายองอาจ  โยธิคาร์
2. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ